Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

The contribution of condensation-corrosion in the morphological evolution of caves in semi-arid regions : preliminary investigations in the Kyrenia range, Cyprus.

Résumé : Prispevek kondenzacijske korozije pri razvoju jam v polsuhih območjih: predhodni rezultati v jamah Kirenijskega gorovja, Ciper Kondenzacijska korozija se pojavi ob stiku vlažnega zračnega toka s hladnimi jamskimi stenami. Pri tem na jamsko steno iz zraka kondenzira film vode, ki kemično korodira vodotopno kamnino. Proces je najbolj izrazit v bližini jamskih vhodov, kjer ob visokem temperaturnem gradientu zunanji zrak vstopa v jamo. Kondenzacijo in kondenzacijsko korozijo lahko pomembno povečajo kolonije netopirjev. Metabolizem netopirjev in razpadanje gvana sproščata toploto, vlago in kisline. Kondenzacijska korozija iz konvekcijskih tokov vlažnega zraka ustvarja zaobljene skalne oblike, kot so kupole, stropni kanali in korodirana siga. Kirenijsko gorovje na Cipru ima polsuho podnebje. Večina jam v tej raziskavi so odprte razpoke v prekristaljenem karbonatu (apnenec in dolomit) ali v sadri. Poleg teh obravnavamo tudi blodnjake v sadri, ki so se oblikovali v freatični coni in so v preteklosti delovali kot izviri. V njih najdemo stenske zajede, ki so nastale v epifreatični fazi. Ker je zrak poleti zelo suh, je kondenzacija omejena na zimski čas, ko se intenzivno izmenjuje zrak med jamsko in zunanjo atmosfero. Poleti prevladuje izhlapevanje, kar omogoča razvoj cvetačastih oblik v karbonatnih jamah ter sadrinih skorij, stalagmitov in stranskih obrob v jamah v sadri. Kolonija netopirjev v eni od polzaprtih dvoran v jami Smoky Cave verjetno vzdržuje visoko vlago tudi poleti. Posledica so močno izražene oblike kondenzacijske korozije (kupole) in stalna aktivna rast sige. V eni od jam smo izmerili visoko vsebnost SO2 in radona, ki je verjetno povezana z aktivno narivno tektoniko. Pet obravnavanih jam je tektonskega izvora in so verjetno nastale v kratkem obdobju hitrega dvigovanja v pleistocenu ter bile kasneje preoblikovane s kondenzacijsko korozijo. Nekatere jame v sadri so nastale skoraj izključno s kondenzacijsko korozijo, ki je preoblikovala prvotne majhne razpoke. Ciper je izjemno območje za podobne študije, saj lahko zaradi odsotnosti freatične faze večino zaobljenih jamskih oblik pripišemo kondenzacijski koroziji.
Complete list of metadatas

Cited literature [51 references]  Display  Hide  Download

https://hal-ifp.archives-ouvertes.fr/hal-02150296
Contributor : Catherine Belli <>
Submitted on : Friday, June 7, 2019 - 10:58:50 AM
Last modification on : Wednesday, June 10, 2020 - 10:00:04 AM

File

The Contribution of Condensati...
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Identifiers

Citation

Didier Cailhol, Philippe Audra, Carole Nehme, Fadi Nader, Mladen Garašić, et al.. The contribution of condensation-corrosion in the morphological evolution of caves in semi-arid regions : preliminary investigations in the Kyrenia range, Cyprus.. Acta Carsologica, Scientific Research Centre Publishing, 2019, 48 (1), ⟨10.3986/ac.v48i1.6782⟩. ⟨hal-02150296⟩

Share

Metrics

Record views

184

Files downloads

379